De 8 thema’s van KDV

Wij focussen ons op 8 thema’s die we relevant achten voor de toekomstbestendige varkenshouderij. Lees hier meer over de initiatieven en oplossingen die we daarin ontwikkelen.
1.

Gezonde dieren

KDV streeft naar een hoge diergezondheid. Daarom hanteren we zeer
strenge eisen op het vlak van bijvoorbeeld antibioticagebruik, salmonella en
slachtbevindingen. En onderzoeken we continue waar het nog beter kan.

bekijk alle artikelen
1 2
1.

Gezonde dieren

KDV streeft naar een hoge diergezondheid. Daarom hanteren we zeer
strenge eisen op het vlak van bijvoorbeeld antibioticagebruik, salmonella en
slachtbevindingen. En onderzoeken we continue waar het nog beter kan.

bekijk alle artikelen
Projecten binnen dit thema
Praktijkonderzoek Dagontmesting
Dagontmesting houdt in dat de mest dagelijks uit de stallen wordt gehaald. Praktijkonderzoek dagontmesting is om voor alle diercategorieën een goedgekeurd stalsyteem te ontwikkelen waarmee aan de wetgeving wordt voldaan.

naar project
Minder antibioticagebruik
De reductie van antibioticagebruik is al lange tijd een speerpunt van KDV. De keten hanteert een vastgestelde DDD-norm die niet overschreden mag worden. Varkenshouders worden door coaching geholpen zich aan de norm te houden.
2.

Zorg voor moeder en big

Een gezond varken begint bij goede zorg voor moeder en big. Vandaar onze speciale aandacht voor de cruciale eerste levensfase van een varken. Bij KDV blijft de big langer bij de moeder en krijgt de moeder nestbouwmateriaal tijdens de geboorte van biggen.

bekijk alle artikelen
1 2
2.

Zorg voor moeder en big

Een gezond varken begint bij goede zorg voor moeder en big. Vandaar onze speciale aandacht voor de cruciale eerste levensfase van een varken. Bij KDV blijft de big langer bij de moeder en krijgt de moeder nestbouwmateriaal tijdens de geboorte van biggen.

bekijk alle artikelen
Projecten binnen dit thema
Stal van de Toekomst voor kraamzeugen
We onderzoeken hoe dagontmesting het klimaat in de stallen verbetert. Een grote uitdaging, want de zeugen worden gedurende de drachtperiode in een groep, en tijdens de kraamperiode individueel met de biggen gehuisvest.

naar project
Biggen langer bij de moeder
Een goede start is cruciaal voor de gezondheid van een varken. Daarom heeft Keten Duurzaam Vlees de keuze gemaakt om biggen minimaal vier weken bij de moeder te laten.

naar project
3.

Leefomgeving

Bij KDV staat het dier centraal. Tegelijkertijd streven we naar het op een verantwoorde manier produceren van kwalitatief goed voedsel.
Een goede leefomgeving voor het dier is daarbij een belangrijke voorwaarde.

bekijk alle artikelen
1
3.

Leefomgeving

Bij KDV staat het dier centraal. Tegelijkertijd streven we naar het op een verantwoorde manier produceren van kwalitatief goed voedsel.
Een goede leefomgeving voor het dier is daarbij een belangrijke voorwaarde.

bekijk alle artikelen
Projecten binnen dit thema
Verlichte varkens
Het project Verlichte Varkens wil de fundamentele kennis over de impact van licht op varkens vergroten en adaptieve lichtconcepten ontwikkelen om bij te dragen aan een duurzame varkenshouderij.

naar project
4.

Mineralenkringloop

Met name mineralen veroorzaken de belangrijkste milieuproblemen. Verliezen van mineralen kan aanzienlijk beperkt worden door de benutting bij de dieren te verbeteren en door mineralen uit de mest zo terug te brengen in de kringloop dat deze zonder verliezen beschikbaar komen voor planten en het microleven in de bodem.

bekijk alle artikelen
1 2
4.

Mineralenkringloop

Met name mineralen veroorzaken de belangrijkste milieuproblemen. Verliezen van mineralen kan aanzienlijk beperkt worden door de benutting bij de dieren te verbeteren en door mineralen uit de mest zo terug te brengen in de kringloop dat deze zonder verliezen beschikbaar komen voor planten en het microleven in de bodem.

bekijk alle artikelen
Projecten binnen dit thema
Digestaat behandeling
Kunstmest verstoort de natuurlijke kringloop. Door middel van digestaat behandeling zorgen we voor een mooie opbrengst van de mest en voorkomen we dat er kunstmest moet worden gebruikt.

naar project
Mestbewerking
Nadat de mest direct uit de leefomgeving is verwijderd moet deze een bewerking krijgen zodat bijvoorbeeld ammoniak en lachgas niet alsnog worden uitgestoten. Daarvoor is op de demoboerderij een monovergister ontwikkeld.

naar project
5.

Biodiversiteit

Biodiversiteit en bodem zijn onderwerpen die niet direct met de varkenshouderij worden geassocieerd. Toch zijn er zowel direct als indirect verbanden te leggen. Zo heef teveel gebruik van koper en zink in het voer of antibioticagebruik via de mest direct effect op de grond.

bekijk alle artikelen
1 2 3
5.

Biodiversiteit

Biodiversiteit en bodem zijn onderwerpen die niet direct met de varkenshouderij worden geassocieerd. Toch zijn er zowel direct als indirect verbanden te leggen. Zo heef teveel gebruik van koper en zink in het voer of antibioticagebruik via de mest direct effect op de grond.

bekijk alle artikelen
Projecten binnen dit thema
Landschappelijke inpassing bedrijfslocaties
Keten Duurzaam Varkensvlees kan impact hebben op de biodiversiteit door aandacht te hebben voor flora en fauna. De keten onderzoekt mogelijkheden voor landschappelijke inpassingen van bedrijfsgebouwen en voorzieningen voor vogels, amfibieën, reptielen en vissen.
Digestaatbehandeling
Kunstmest verstoort de natuurlijke kringloop. Door middel van digestaat behandeling zorgen we voor een mooie opbrengst van de mest en voorkomen we dat er kunstmest moet worden gebruikt.

naar project
Antibioticavrij Leven Garantie
De traditionele manier van varkenshouderij kan negatieve gevolgen hebben op de bodem en biodiversiteit. Daarom werkt Keten Duurzaam Varkensvlees aan het verminderen van antibioticagebruik met als effect een verbetert bodemleven.
6.

Energieneutraal

Een algehele transitie binnen de varkenshouderij is een vereiste én een uitdaging. Dagontmesting, directe mestbewerking en digestaat behandeling zijn zaken die nodig zijn om de keten energieneutraal te maken.

bekijk alle artikelen
1 2 3
6.

Energieneutraal

Een algehele transitie binnen de varkenshouderij is een vereiste én een uitdaging. Dagontmesting, directe mestbewerking en digestaat behandeling zijn zaken die nodig zijn om de keten energieneutraal te maken.

bekijk alle artikelen
Projecten binnen dit thema
Life Cycle Analysis
Het effect van een product op het milieu, wordt wereldwijd vaak vastgesteld met de Life Cycle Analyse. Deze LCA focust op de uitstoot van broeikasgassen, landgebruik en watergebruik.

naar project
Mono-mestvergisting
Dagontmesting biedt kansen om zelf energie op te wekken uit mest door het plaatsen van een monovergister. Door mono mestvergisting ontstaat biogas, wat in een biogasmotor wordt omgezet in warmte en elektriciteit.

naar project
Voergrondstoffen
Soja is een belangrijk onderdeel van varkensvoer. Omdat het gebruik van soja zwaar mee telt in de CO2-uitstoot, zoeken we manieren om de hoeveelheid soja in het voer te verlagen.

naar project
7.

Vleeskwaliteit

KDV produceert hoogwaardig en gezond voedsel. De kwaliteit en veiligheid waarborgen we met de KDV grondstoffenlijst. Het voer dat deelnemers hun varkens geven, moet voldoen aan deze lijst. Maar we gaan nog verder en onderzoeken hoe we als keten de voedselveiligheid nog beter kunnen garanderen.

bekijk alle artikelen
1 2 3
7.

Vleeskwaliteit

KDV produceert hoogwaardig en gezond voedsel. De kwaliteit en veiligheid waarborgen we met de KDV grondstoffenlijst. Het voer dat deelnemers hun varkens geven, moet voldoen aan deze lijst. Maar we gaan nog verder en onderzoeken hoe we als keten de voedselveiligheid nog beter kunnen garanderen.

bekijk alle artikelen
Projecten binnen dit thema
Real-time certificering
Alle KDV-deelnemers zijn gecertificeerd: we controleren jaarlijks of ze voldoen aan de strenge eisen. De certificering wordt gebaseerd op cijfers en resultaten van een varkenshouderij.

naar project
Voergrondstoffen
Om te zorgen voor een veilig aanbod van vlees, zonder gevaar voor de voedselveiligheid, ontwikkelen we een grondstoffenlijst. Alleen grondstoffen voor betrouwbaar varkensvoer komen op de lijst.

naar project
Verbetering vleesverwerkingsproces
Kwaliteit kun je meten met onder andere PH. Sinds slachterij Westfort is gaan meten zijn er stappen vooruit gezet. We garanderen continue door te meten met de hoogste kwaliteit.

naar project
8.

Smart Farming

Dankzij een innovatief systeem van elektronische oormerken hebben we het ultieme track en trace systeem gerealiseerd. De biggen krijgen bij geboorte een oormerk in met een RFID-chip. Met behulp van deze chip wordt het leven van het varken vastgelegd. Hierdoor is van ieder individueel dier de gehele geschiedenis bekend.

bekijk alle artikelen
1 2 3
8.

Smart Farming

Dankzij een innovatief systeem van elektronische oormerken hebben we het ultieme track en trace systeem gerealiseerd. De biggen krijgen bij geboorte een oormerk in met een RFID-chip. Met behulp van deze chip wordt het leven van het varken vastgelegd. Hierdoor is van ieder individueel dier de gehele geschiedenis bekend.

bekijk alle artikelen
Projecten binnen dit thema
Borging brongerichte maatregelen
Bij het onderzoek naar een nieuw borgingsysteem voor dagontmesting zoeken we naar wat nodig is om te komen tot een goede borging van een betrouwbare real time meting van emissies.

naar project
Varkenshouder 2030
Smart Farming en de RFID-oormerken geven varkenshouders de mogelijkheid het management op hun boerderij te baseren op individuele dierdata in plaats van op gemiddelde groepsdata. KDV is wereldwijd de eerste die dit mogelijk maakt.

naar project
Blikloos laden
Het slachtblik is essentieel voor de identificatie en registratie van de dieren. Bij Smart Farming neemt het RFID-oormerk de functie van het slachtblik over. Daarom werken we aan de afschaffing van het slachtblik.

naar project